วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การเตรียมทำผลงานทางวิชาการ (ประเมินด้านที่ 3)

เตรียมทำและรายงานผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สิ่งแรกที่ควรทำ
1. ตัดสิน ใจและตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าจะทำนวัตกรรมอะไรและในหน่วยการเรียนเรื่องใด
2. ติดต่อบุคลากรที่เราต้องการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเอกสารและอ่านงาน ซึ่งควรให้ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของเรา อย่างน้อย 1 คน
3. ออกหนังสือจากโรงเรียนเพื่อเชิญบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญ (เอาวันที่ไว้แต่เนิ่น ๆ )

สิ่งที่ต้องรีบดำเนินการ
เกี่ยวกับนวัตกรรม
1. ตัดสิน ใจและตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าจะทำนวัตกรรมอะไรและในหน่วยการเรียนเรื่องใด
2. ออกแบบนวัตกรรม (ฉบับร่าง)
3. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับนวัตกรรม
4. นำนวัตกรรมเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3-5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพนวัตกรรม
5. ปรับแก้นวัตกรรมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
6. นำไปทดลองใช้ ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เพื่อสรุปหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
7. นำไปใช้จริงเพื่อเขียนรายงานผลการใช้นวัตกรรม

เกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผล (สำหรับรายงาน)
1. ออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมหน่วยที่จัดทำนวัตกรรม ออกให้เกินกว่าจำนวนข้อสอบที่ใช้จริง เช่น ถ้าจะใช้ข้อสอบ 20 ข้อ ควรออกข้อสอบไว้ 30 ข้อ เผื่อตัดข้อสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพทั้งไป
2. นำข้อสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ (IOC) แล้วแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. นำข้อสอบชุดเดิมไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มรายงานผล ลองทำ เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบด้านความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ ข้อที่ยากหรือง่ายไปและไม่สามารถจำแนกได้ต้องตัดทิ้ง
4. นำข้อสอบจากขั้นตอนที่ 3 ไปหาค่าประสิทธิภาพของข้อสอบทั้งฉบับ
5. จากข้อ 1-4 จะได้ข้อสอบฉบับที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มที่เราจะรายงานผลการใช้
5.1 ข้อสอบฉบับที่ 1 เป็นข้อสอบก่อนใช้นวัตกรรม
5.2 ข้อสอบฉบับที่ 2 เป็นข้อสอบหลังการใช้นวัตกรรม (ปรับจาก 5.1 โดยการสลับข้อ/สลับตัวเลือก)

ไม่มีความคิดเห็น:

เผยแพร่สาระความรู้