วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ครูมืออาชีพ

คุณลักษณะของครูมืออาชีพ
A = Active กระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบฝึกฝนทดลองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ขยันขันแข็ง
T = Thinking นักคิด ชอบใช้สติปัญญา ชอบการเรียนรู้ชอบหาประสบการณ์ มีเหตุผลยึดมั่นในหลักการ ฏเกณฑ์กติกา มีระเบียบมีวินัย
C = Careful สุขุมรอบคอบ อดทน เยือกเย็น มีสมาธิ
H = Human Relation) มีไมตรีจิต เอื้อเฝื่อแผ่

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การเตรียมทำผลงานทางวิชาการ (ประเมินด้านที่ 3)

เตรียมทำและรายงานผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สิ่งแรกที่ควรทำ
1. ตัดสิน ใจและตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าจะทำนวัตกรรมอะไรและในหน่วยการเรียนเรื่องใด
2. ติดต่อบุคลากรที่เราต้องการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเอกสารและอ่านงาน ซึ่งควรให้ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของเรา อย่างน้อย 1 คน
3. ออกหนังสือจากโรงเรียนเพื่อเชิญบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญ (เอาวันที่ไว้แต่เนิ่น ๆ )

สิ่งที่ต้องรีบดำเนินการ
เกี่ยวกับนวัตกรรม
1. ตัดสิน ใจและตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าจะทำนวัตกรรมอะไรและในหน่วยการเรียนเรื่องใด
2. ออกแบบนวัตกรรม (ฉบับร่าง)
3. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับนวัตกรรม
4. นำนวัตกรรมเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3-5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพนวัตกรรม
5. ปรับแก้นวัตกรรมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
6. นำไปทดลองใช้ ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เพื่อสรุปหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
7. นำไปใช้จริงเพื่อเขียนรายงานผลการใช้นวัตกรรม

เกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผล (สำหรับรายงาน)
1. ออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมหน่วยที่จัดทำนวัตกรรม ออกให้เกินกว่าจำนวนข้อสอบที่ใช้จริง เช่น ถ้าจะใช้ข้อสอบ 20 ข้อ ควรออกข้อสอบไว้ 30 ข้อ เผื่อตัดข้อสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพทั้งไป
2. นำข้อสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ (IOC) แล้วแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. นำข้อสอบชุดเดิมไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มรายงานผล ลองทำ เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบด้านความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ ข้อที่ยากหรือง่ายไปและไม่สามารถจำแนกได้ต้องตัดทิ้ง
4. นำข้อสอบจากขั้นตอนที่ 3 ไปหาค่าประสิทธิภาพของข้อสอบทั้งฉบับ
5. จากข้อ 1-4 จะได้ข้อสอบฉบับที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มที่เราจะรายงานผลการใช้
5.1 ข้อสอบฉบับที่ 1 เป็นข้อสอบก่อนใช้นวัตกรรม
5.2 ข้อสอบฉบับที่ 2 เป็นข้อสอบหลังการใช้นวัตกรรม (ปรับจาก 5.1 โดยการสลับข้อ/สลับตัวเลือก)

การละเล่นของไทย

REE-REE KHAO SARN
( TO BE TRAPPED BETWEEN THE ARCHES )
NUMBER OF PLAYERS : UNLIMITED
HOW TO PLAY : Draw lots for 2 players to play arches. Both players extend their arms forward above their heads to from a double arches. The rest stand in line holding on their respective friends’ shoulders. They walk slowly through the arch-way while the 2 human arches singing a chorus. The leader leads the line and makes a U-turn behind the arch, his team mates follow suit continuously as long as the chorus is still sung. They can make U-turn at alternate side at will. Immediately when the chorus ends, the arches are suddenly lowered to trap the players in between. The trapped persons are then out. The game continues until the last one is trapped out.

Ree Ree Khao San รีรีข้าวสาร
Song Tanane Khao Pleuk สองทะนานข้าวเปลือก
Luek Thong Bai Lane เลือกท้องใบลาน
Kep Bia Tai Thoon Rane เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
Khode Khao Sai Jane คดข้าวใส่จาน
Pane Aou Khon Khang Lang Wai พานเอาคนข้างหลังไว้

เผยแพร่สาระความรู้