วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ครูมืออาชีพ

คุณลักษณะของครูมืออาชีพ
A = Active กระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบฝึกฝนทดลองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ขยันขันแข็ง
T = Thinking นักคิด ชอบใช้สติปัญญา ชอบการเรียนรู้ชอบหาประสบการณ์ มีเหตุผลยึดมั่นในหลักการ ฏเกณฑ์กติกา มีระเบียบมีวินัย
C = Careful สุขุมรอบคอบ อดทน เยือกเย็น มีสมาธิ
H = Human Relation) มีไมตรีจิต เอื้อเฝื่อแผ่

ไม่มีความคิดเห็น:

เผยแพร่สาระความรู้